ปรัชญา

เป็นหน่วยงานกลางที่ให้บริการและสนับสนุนการบริหารงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
Office of The University Library Kasetsart Kamphaeng Saen Campus

ประวัติสำนักหอสมุด กำแพงแสน

สำนักหอสมุด กำแพงแสน เดิมเป็นหน่วยงานขึ้นกับสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อเริ่มเปิดบริการใช้ชื่อว่า ห้องสมุด วิทยาเขตกำแพงแสน สังกัดงานห้องสมุดสาขา ประวัติสำนักหอสมุด กำแพงแสน

ประวัติสำนักหอสมุด กำแพงแสน
Mission

พันธกิจ

 1. สนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
 2. พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ โดยเน้นสาขาการเกษตรและครอบคลุมสาขาวิชาที่เปิดการเรียนการสอน วิทยาเขตกำแพงแสน
 3. พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศเพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Center for lifelong learning) ในการตอบสนองความต้องการความรู้ของภูมิภาคตะวันตกโดยเฉพาะด้านเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
 4. สร้างสรรค์ลักษณะกายภาพ ภูมิสถาปัตย์ ให้เอื้อต่อการเรียนรู้และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหาร

สำนักหอสมุด กำแพงแสน เดิมเป็นหน่วยงานขึ้นกับสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยเมื่อเริ่มเปิดบริกาใช้ชื่อว่า ห้องสมุด วิทยาเขตกำแพงแสน สังกัดงานห้องสมุดสาขา เปิดบริการพร้อมกับการเริ่มการเรียน การสอนของวิทยาเขตกำแพงแสน เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2522 เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลทางวิชาการแก่นิสิต อาจารย์ นักวิชาการ บุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมถึงหน่วยงานภายนอก และบุคคลทั่วไป
 • พ.ศ. ๒๕๒๒ - ๒๕๔๘

  นางสาวจันทิภา พุ่มจันทร์
  รองผู้อำนวยการหอสมุดกลาง
  หัวหน้าห้องสมุดวิทยาเขตกำแพงแสน

 • พ.ศ.๒๕๔๘ - ๒๕๕๒

  นางอัมพร รัตนภักดิ์
  ผู้อำนวยการหอสมุดกลาง กำแพงแสน

 • พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๖๐

  ดร.เปรมปรีดิ์ บุญรังษี
  ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด กำแพงแสน

 • พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

   

  นายเรวัติ อ่ำทอง
  ผู้อำนวยการหอสมุด กำแพงแสน

   

    

   

   

LIBKPS Values

ค่านิยมองค์กร

Core competencies of the organization

สมรรถนะหลักขององค์กร

บุคลากรมีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ตนเอง

สอบถามข้อมูล

สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรการเรียนรู้

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

เลขที่ 1 หมู่ 6 ตำบล กำแพงแสน อำเภอ กำแพงแสน

จังหวัด นครปฐม 73140 

โทร. 034-352332 ,034-351401 ,034-351884

hotline สายด่วน 0982681569

© Design LIBKPS. All rights reserved. Powered by สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรการเรียนรู้