โครงสร้างองค์กร


บุคลากร


ผู้อำนวยการบริหารจัดการทรัพยากรการเรียนรู้

นางสาวมัสยา ฐาปนพันธ์นิติกุล
บรรณารักษ์ชำนาญการ
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


หัวหน้างานสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต

นางสาวพูนพัชรี ประสพเนตร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวสุมลฑา สังใจสม

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางฐิตวดี เพลงปาน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาววิไล สีดาจันทร์

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นายอภินันท์ จรัสรวีวงศ์

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ 
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นายเกตุพงศ์ คำนวนสอน

นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นายไชโย สิงห์โตทอง

ช่างเทคนิคชำนาญงาน
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาววาเลน จิตต์ภาณุโสภณ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นายธีระวัฒน์ ภาณุทัต

ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางอุทุมพร ไชยรา

พนักงานพิมพ์ ส 3
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางบุญสม แจ้งศรี

พนักงานพิมพ์ ส 3
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางบุญยนุชหิรัณย์ พินิจกิจ

พนักงานทั่วไปปฏิบัติงาน

นางสุจิตรา จิตรขาวผ่อง

พนักงานทั่วไปปฏิบัติงาน

นางสาวเสาวนีย์ ทรงหวายเหนียว

พนักงานทั่วไปปฏิบัติงาน

นายพีระพล ขันทองดี

พนักงานทั่วไปปฏิบัติงาน

นายพัชรวิช ทองคำ

พนักงานขับรถยนต์


หัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

นางสาวดวงกมล วงศ์จันทร์
บรรณารักษ์ชำนาญการ
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวนวลวรรณ ชั้นไพศาลศิลป์

บรรณารักษ์ชำนาญการ 
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางจงกล พุทธิชัยกุล

บรรณารักษ์ชำนาญการ
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวศิริรัตนา นิลน้อย

นักเอกสารสนเทศชำนาญการ 
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวพิชญา พลพิทักษ์

บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวสุรีพร สดวกดี

นักจดหมายเหตุปฏิบัติการ
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางศรีสุทธา วิเชียรณรัตน์

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดชำนาญงาน 
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางวิเชียร พระอินทร์ดี

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดชำนาญงาน
Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวสมหญิง พลเสน

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดปฏิบัติงาน
Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


หัวหน้างานบริการทรัพยากรการเรียนรู้

นางสาวพัชรินทร์ ช้างทอง
บรรณารักษ์ชำนาญการ

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวนภัสมน แทนเพชร

บรรณารักษ์ชำนาญการ 
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวอัจฉรา เฮงสุวรรณ

บรรณารักษ์ชำนาญการ
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นายยุทธ สุวรรณเดช

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวดารุณี วงษ์ศรีทรา

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดปฏิบัติงาน
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นายฉัตรชัย แทนเพชร

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดปฏิบัติงาน
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นายประภัทร์ ก้องสุรกาญจน์

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดปฏิบัติงาน  
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นายชัยกร คงอมรสังข์

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดปฏิบัติงาน
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรการเรียนรู้

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

เลขที่ 1 หมู่ 6 ตำบล กำแพงแสน อำเภอ กำแพงแสน

จังหวัด นครปฐม 73140 

โทร. 034-352332 ,034-351401 ,034-351884

hotline สายด่วน 0982681569

© Design LIBKPS. All rights reserved. Powered by สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรการเรียนรู้