ประวัติสำนักหอสมุด กำแพงแสน

สำนักหอสมุด กำแพงแสน เดิมเป็นหน่วยงานขึ้นกับสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อเริ่มเปิดบริการใช้ชื่อว่า ห้องสมุด วิทยาเขตกำแพงแสน สังกัดงานห้องสมุดสาขา 

เปิดบริการพร้อมกับการเริ่มการเรียน  การสอนของวิทยาเขตกำแพงแสน เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2522 เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลทางวิชาการแก่ นิสิต อาจารย์ นักวิชาการ บุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมถึงหน่วยงานภายนอก และบุคคลทั่วไปอีกด้วย ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2537 ได้ยกระดับเป็นฝ่ายหอสมุดกลาง กำแพงแสน

     อาคารหอสมุดหลังแรก ก่อสร้างโดยใช้เงินกู้ธนาคารโลก ใช้เวลาก่อสร้าง 1 ปี พื้นที่อาคาร 2,732.92 ตารางเมตร    เอกสารสิ่งพิมพ์ของห้องสมุดเน้นด้านการเกษตรและสาขาที่เกี่ยวข้อง  จัดซื้อด้วยเงินกู้ธนาคารโลกเช่นกัน   ในระยะแรกมีหนังสือประมาณ  7,000  เล่ม  วารสารประมาณ 300 รายการ พิจารณาคัดเลือกโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรุณา  สมบูรณกุล   และ  Mr. R.J. Blanchard   ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญและเป็นผู้อำนวยการของหอสมุดวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย  เมืองเดวิส   นอกจากนี้ยังได้แบ่งสิ่งพิมพ์ส่วนหนึ่งมาจากสำนักหอสมุด บางเขน ด้วย  เมื่อเริ่มเปิดบริการมีบุคลากร 6  คน ประกอบด้วย บรรณารักษ์ 2 คน  เจ้าหน้าที่ 2  คน (ยืมตัวจาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 คน) ภารโรง 2 คน และนิสิตช่วยงานห้องสมุด 5 คน มีที่นั่งอ่านหนังสือประมาณ 500 ที่นั่ง ให้บริการผู้ใช้ประมาณวันละ 400 คน  

     ในปี พ.ศ. 2540 ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างอาคารหอสมุดกลาง หลังที่ 2  โดยใช้เวลาในการก่อสร้าง 2 ปี สามารถเปิดให้บริการได้เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2542 มีพื้นที่ 6,820 ตารางเมตร ต่อเชื่อมกับอาคารเดิมมีที่นั่ง 1,400 ที่นั่ง สามารถรองรับการเพิ่มจำนวนสิ่งพิมพ์ได้ 200,000 เล่ม โสตทัศนวัสดุ และวัสดุอิเล็กทรอนิกส์ประมาณ 20,000 รายการ มีห้องประชุมสำหรับจัดกิจกรรมห้องสมุด

     สำนักหอสมุด กำแพงแสน เริ่มปรับเปลี่ยนเป็นห้องสมุดอัตโนมัติ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 โดยใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติร่วมกับสำนักหอสมุด บางเขน ผู้ใช้สามารถสืบค้นทรัพยากรของสำนักหอสมุด กำแพงแสน สำนักหอสมุด บางเขน ห้องสมุดคณะและวิทยาเขต รวมทั้งห้องสมุดมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ได้จากหน้าจอคอมพิวเตอร์ภายในหอสมุด ใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติในการยืม-คืน มีแหล่งการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น สื่อ-โสตมัลติมีเดีย ห้องปฏิบัติการภาษา ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต เป็นต้น

     ต่อมาเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2548 สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีคำสั่งจัดตั้งสำนักหอสมุด กำแพงแสน ให้มีฐานะเทียบเท่าคณะ โดยประกอบด้วยฝ่ายต่าง ๆ จำนวน 4 ฝ่าย ดังนี้

  1. ฝ่ายพัฒนาและจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
  2. ฝ่ายบริการ
  3. ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการศึกษา
  4. ฝ่ายบริหารและธุรการ

 

  • Hits: 13528

สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรการเรียนรู้

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

เลขที่ 1 หมู่ 6 ตำบล กำแพงแสน อำเภอ กำแพงแสน

จังหวัด นครปฐม 73140 

โทร. 034-352332 ,034-351401 ,034-351884

hotline สายด่วน 0982681569

© Design LIBKPS. All rights reserved. Powered by สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรการเรียนรู้